Numerológia

A numerológiai rendszerek születési dátumunkból és a nevünket számokkal behelyettesítve újabb aspektusainkat tárhatják elénk.
Ezeknek kombinációiból a gyakorlott ember számára világossá válik, hogy valakinek milyen a belső világa, hogyan látják Őt mások, hogyan szemléli a világot, milyen életterületek jelentenek számára folyamatos kihívást és mely életterületeken tud kimagasló eredményeket elérni stb. Dan Millmann például kidolgozott egy életfeladat-rendszert, amely  a teljes születési dátumunkat összeadva és egy jegyre redukálva mutatja életutunkat, életfeladatunkat. Így első hallásra egyszerűnek tűnik, bár Millmann könyve több, mint 500 oldalon át tárgyalja a 10 számjegy lehetséges variációit.

Íme egy kis részlet belőle, a könyvet az ÉDESVÍZ KIADÓ jelentette meg "ERRE SZÜLETTÉL" címmel.

 

Hogyan határozzuk meg a születési számunkat?

Amikor megszületünk, szüleinktől egy nevet, a Világegyetemtől pedig egy számot kapunk.

Az életfeladat-rendszer egy három-, illetve négyjegyű, az adott sze­mély születési dátuma által megállapított születési számmal dolgozik, és ezt a számot fordítja le az adott személy életfeladatáról szóló, je­lentőségteljes információk nyelvére. A születési szám által feltárt in­formációk és az adott számhoz tartozó spirituális törvények alkalma­zásának segítségével bárki képes jelentős mértékben megváltoztatni az életét.

Az eljárás roppant egyszerű. Bárki, aki képes összeadni egy egysze­rű számsort (például: 2+1+4 + 5), könnyűszerrel meghatározhatja a saját vagy rokona-ismerőse születési számát, ehhez pusztán néhány percre van szüksége, hogy elvégezze az alábbi hat egyszerű lépést.

A születési szám meghatározásának lépései:
1.    írd le a pontos születési dátumodat.
•       Az eljárás szemléltetése során a saját születési dátumomat fo­gom

használni, azaz az 1946. február 22-i dátumot.
2.    írd le ezt a dátumot számok formájában.
•        Bármilyen sorrendben leírhatod az egyes számjegyeket, de a 

következetesség kedvéért az év-hónap-nap sorrendet javaslom,

ami jelen esetben a következőképpen néz ki: 1946-2-22.
•        A teljes évszámot írd ki, ne csak a rövidítését: 1946-2-22.
•       Az egyes számjegyeket ne perjellel, hanem kötőjellel válaszd el

egymástól: 1946-2-22.
•       Ne téveszd el az egyes hónapok sorszámát:
1 január                                                  

2 február               

3 március             

4 április  

5 május  

6 június 

7 július  

8 augusztus 

9 szeptember

10 október

11 november

12 december

3.    írj összeadásjelet (+) minden egyes számjegy közé, a nullákat

is beleértve, aztán add össze az egyes számjegyeket.
•     Az 1946. február 22-i dátum esetében az eljárás a következőképpen

néz ki:  1+9 + 4 + 6 + 2 + 2 + 2 = 26
4.    Miután összeadtad a születési dátumod számjegyeit, írj összeadásjelet

(+) az összeg két számjegye közé is, hogy megkapd a végösszeget.
•    Példánknál maradva: 26 = 2 + 6 = 8
•    Ha az eredeti összeg nullára végződik (például 20, 30 vagy 40),

ugyanígy add össze a két számjegyet. 

(Például a 20-as szám esetében: 20 = 2 + 0 = 2.)
•    A huszadik században született emberek esetében a végösszeg mindig

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vagy 12 lesz.
5.    A születési számodat úgy kapod meg, ha az első összeget és a végösszeget

perjellel (/) elválasztva leírod egymás után.
•    Példánk esetén az első összeg 26, a végösszeg pedig 8, azaz a születési 

szám 26/8 lesz.
•    A perjeltől jobbra eső (azaz a második) számra (például a 26/8-as 

születési dátum esetén a 8-asra, vagy a 39/12 esetén a 12-re)

        a  továbbiakban jobb oldali vagy végső számként fogok hivatkozni.
6.    Kétszer is ellenőrizd a számításodat, hogy biztosan jó születési

         számot kapj végeredményül.
Az egyes számjegyek hatásának mértéke
Születési számunk minden egyes számjegye az életfeladatunkkal kapcsolatos rejtett információkat tár fel számunkra. A születési számunkat alkotó számjegyek energiái mind hozzájárulnak életünk szövedékéhez, ahogy egy festmény minden egyes színe hozzájárul annak teljességéhez, vagy ahogy egy zenekar hangszerei is közösen alakítják ki a megszólaló mű hangzását. Bizonyos színek azonban esetleg fényesebben ragyoghatnak saját egyéni vásznunkon, és bizonyos hangszerek hangja nagyobb szerepet kaphat életünk szimfóniájában.
Az általam ismertetett rendszerben az egyes számjegyek hatásának erősségét a születési számon belül elfoglalt helyzetük határozza meg. A perjeltől balra eső számjegyek általában kisebb, az attól jobbra eső számjegyek pedig általában nagyobb hatást gyakorolnak az egyén életfeladatára.
Ha elképzeljük, hogy egytől kilencig az összes számjegy egy-egy színt képvisel, akkor fogalmazhatunk úgy, hogy minden egyes születési szám egy adott színkeveréket tartalmaz, és e keveréken belül a perjeltől balra elhelyezkedő számjegyek színei halványabbak, az attól jobbra lévő számjegyek színei pedig erősebbek. A születési számban szereplő, a belső képességekre utaló nulla nem rendelkezik saját színnel, azonban egyfajta, a többi számjegy energiáit felerősítő vagy elmélyítő, „színfokozó" szerepet tölt be. így kapjuk meg végül a huszadik században született emberekre jellemző harminchét színárnyalatot, életutat.

Dan Millman életfeladat rendszerében az egyes számjegyek jelentése:

1: KREATIVITÁS ÉS ÖNBIZALOM  
Ez a fajta energia - ha semmi nem korlátozza áramlását - természetes módon áramlik a kreatív törekvésekbe. Mivel bővelkednek ebben az energiában, az 1-esek képesek arra, hogy bármilyen törekvésükben kreatív módon nyilvánuljanak meg; ám ezen áradó folyóhoz hasonlatos energiának mozgásra és kifejeződésre van szüksége, és ha nem terelik megfelelő mederbe, pusztító erőként is megnyilvánulhat.

2: EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS EGYENSÚLY      
A 2-esek energiájuk révén az erő, a támogatás és az együttműködő szolgálat kútfőivé válhatnak. Ehhez azonban először fel kell ismerniük saját korlátaikat, és hogy meddig terjed a felelősségük, különben hajlamosak arra, hogy először túlvállalják magukat, aztán pedig visszahúzódjanak. Kerülniük kell a túlzásba vitt szolgaiságot, amelynek következtében neheztelés, megbántottság, és ellenállás alakulhat ki bennük.

3: ÖNKIFEJEZÉS ÉS ÉRZÉKENYSÉG        
A 3-asoknak életfeladatuk beteljesítése során konstruktív érzelmi megnyilvánulásokkal kell hozzájárulniuk a világ fejlődéséhez, és ehhez arra van szükség, hogy a lehető legközvetlenebb, leginkább pozitív és legőszintébb módon osszák meg embertársaikkal érzéseiket és ötleteiket. Ehhez meg kell találniuk az érzékenységüknek és önkifejezésüknek leginkább megfelelő formát, hogy ne bánatot, hanem örömöt és lelkesültséget váltsanak ki társaikból.

4: STABILITÁS ÉS FEJLŐDÉS    
Ha házat vagy bármi mást építünk, először is stabil alapokra van szükség. Ezt a tényt a 4-eseknek is fel kell ismerniük, hogy az alapozást türelmes, lépésről lépésre haladó fejlődés követi a céljaik megvalósítása felé vezető úton. Ha az erőt a rugalmassággal, az elemzést pedig az intuícióval ötvözik, bármit képesek lesznek elérni.

5: SZABADSÁG ÉS ÖNFEGYELEM     
Az 5-ös szám által képviselt energiákkal bíró reneszánsz emberek sokféle közvetlen, ill. "pótélmény" által törekszenek a szabadságra. Ez néha azt is eredményezheti, hogy túl sokat vállalnak magukra. Az 5-ösök azért születtek e világra, hogy az önfegyelem és a koncentráció által igazán mély tapasztalatokat szerezzenek. Amíg meg nem lelik belső szabadságukat, hajlamosak arra, hogy ide-oda ingadozzanak a végletes függés és a végletes függetlenség állapota között.

6: IDEÁK ÉS ELFOGADÁS    
A 6-os energiáival munkálkodó emberek esetében a szépségről, a tisztaságról és a magasabb rendű eszményképekről alkotott látomásaikat megronthatják az önmagukról, másokról, és a világról alkotott ítéleteik. Feladatuk abban rejlik, hogy mindenben és mindenkiben felismerjék a magasabb rendű, transzcendens tökéletességet, és magasztos eszmékre törekedjenek, miközben elfogadják önmagukat és embertársaikat jelenlegi állapotukban.

7: BIZALOM ÉS NYITOTTSÁG    
A 7-es szám által képviselt energiákkal munkálkodó személyek éles elmével rendelkeznek, és képesek olvasni a sorok között. Örömüket lelik a természetben, a tengerben, a virágokban, a szélben és az ég szemlélésében. Az ő feladatuk az, hogy megtanuljanak kellőképpen bízni a bennük rejlő bölcsességben és szeretetben, a bennük munkálkodó szellemben, hogy előbújjanak "rejtekükből" és nyíltan megosszák magukat embertársaikkal.

8: JÓLÉT ÉS HATALOM            
A legtöbb 8-as vagy küzd a pénzért, a hatalomért, a befolyásért, a tekintélyért és a hírnévért, vagy kényszeresen igyekszik mindezt elkerülni. E téren várnak rájuk a legnagyobb kihívások, és a legnagyobb beteljesedések is. Azért születtek e világra, hogy tökélyre fejlesszék a jólét és a hatalom gyakorlását, és saját céljaik helyett a magasabb rendű célok szolgálatába állítsák ezeket az eszközöket.

9: TELJESSÉG ÉS BÖLCSESSÉG           
A 9-esek életfeladata a legnagyobb mértékű teljességet követeli meg - azt, hogy a magasabb rendű irányelvekhez igazodjanak, és a saját példájukkal ösztönözzék embertársaikat is. Természetes mélységük és karizmájuk révén gyakran kerülnek vezető pozícióba, ahol az őszinteség, a kiegyensúlyozottság mintaképéül, vagy ezek hiányában elrettentő például szolgálnak.

0: BELSŐ KÉPESSÉGEK     
Mindannyian hozzáférhetünk belső forrásainkhoz, többek közt az érzékenységhez, az erőhöz, a jó kifejezőképességhez és az intuícióhoz. Ám azok számára, akiknek a születési számában van nulla - azaz a 19/10-esek, a 28/10-esek, a 37/10-esek, a 46/10-esek, a 20/2-esek, a 30/3-asok és a 40/4-esek -, megadatott az a lehetőség, pontosabban tulajdonság, hogy nagyobb mértékben nyilvánítsák ki e képességeket. Az ilyen egyének esetében ezek a belső képességek közelebb helyezkednek el személyiségük felszínéhez, és hajlamosak felerősíteni az elsődleges életfeladat energiáit. (Pl. a 0 30/3-asok esetében felerősíti a 3-as számnak az önkifejezéssel és az érzékenységgel kapcsolatos energiáit.) Mivel az életfeladatot általában nem könnyű teljesíteni, a születési számokban 0-val rendelkező emberek gyakran tapasztalhatnak problémákat életük e területein, amíg képességeik el nem érnek egy bizonyos szintet.

 


A népi gyógymódok és a "házi patika" szerei, valamint a táplálék kiegészítők, hatásosak lehetnek bizonyos egészségügyi problémákkal szemben, ez azonban nem jelenti azt, hogy az ezeken az oldalakon szereplő információk alapján betegségeket lehetne diagnosztizálni vagy kezelni. Bármilyen egészségügyi problémával, tünettel forduljunk szakemberhez!

Az oldalon szereplő információk, publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak.
Grafika és kivitelezés: MandG.Web